Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Obowiązuje od dnia 01.04.2022

Państwa dane osobowe są u Nas bezpieczne, przetwarzamy je zgodnie z zasadami Rozporządzenia RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zapewniając tym samym najwyższe standardy ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma KAJWARE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowa 3, 30-002 Kraków. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować, pisząc wiadomość e-mail na adres RODO@kajware.com lub w formie tradycyjnej przesyłając korespondencje do siedziby naszej firmy, najlepiej z dopiskiem ‘Dane Osobowe”.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

1. Podstawowe dane (min.: imię i nazwisko),
2. Dane kontaktowe (min.: adres -email, numer telefonu kontaktowego),
3. Dane rozliczeniowe (min.: NIP, nazwa firmy),
4. Dane niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia płatności,
5. Dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
6. Dane dodatkowe które nam przekażesz.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. W celu spełnienia obowiązków prawnych pracodawcy/zleceniodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa powszechnego,
2. W przypadku danych które przekażesz nam dodatkowo w dokumentach rekrutacyjnych,
3. W celu obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń,
4. W celu odpowiedzi na korespondencję, wnioski, pisma i żądania,
5. W celu zawarcia i realizacji umów z kontrahentami,
6. W celu odpowiedzi na Państwa kontakt (w szczególności poprzez chat, email, infolinię)
7. W celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody,
2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (której jesteście Państwo stroną, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego,
4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jest to konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora,
5. art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO – w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
6. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dla procesu rekrutacji – do czasu zakończenia rekrutacji lub 3 lata jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w rekrutacjach późniejszych,
2. Do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – do 10 lat,
3. W celu udzielania odpowiedzi na korespondencję, pisma, wnioski i żądań – do 10 lat,
4. W celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych – do 3 miesięcy,
5. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu określonego w przepisach obowiązującego prawa.

PAŃSTWA PRAWA

1. W przypadku wyrażenia zgody do jest cofnięcia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych
2. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych,
3. Do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
5. Do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NIEPODANIE DANYCH I KONSEKWENCJE

Konsekwencją niepodania danych może być:
1. Możliwość odmowy zawarcia umowy,
2. Utrudniona realizacja procesu rekrutacji,
3. Brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania,
4. Brak możliwości nawiązania współpracy.

PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

1. Podmioty przetwarzające/podwykonawcy, (np. firmy i agencje rekrutacyjne/doradztwa personalnego, firmy księgowe, obsługa i utrzymanie systemów IT, firmy doradztwa prawnego i personalnego, kurierzy i operatorzy pocztowi, firmy windykacyjne, podmioty ubezpieczeniowe),
2. podmioty lub organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG I PROFILOWANIE

Państwa dane nie są profilowane i nie przekazujemy ich do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Liechtenstein, Norwegię i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.