Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

Regulamin sprzedaży

KajWare.pl


Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów za pośrednictwem strony kwhotel.com/pl oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest wprowadzony w wykonaniu obowiązku z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013.1422).
 2. Sprzedający – KAJWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZBOŻOWA, nr 3, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-002, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA, zarejestrowana pod numerami NIP: 6772450574 i REGON: 385399570.
 3. Producent oprogramowania – KAJWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZBOŻOWA, nr 3, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-002, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA, zarejestrowana pod numerami NIP: 6772450574 i REGON: 385399570.
 4. Oprogramowanie – programy komputerowe KWHotel Free, KWHotel Standard i KWHotel Pro oraz dodatkowe moduły, takie jak KWHotel Web, KWHotel Booking Engine, integracja z systemem typu channel manager (Moduł synchronizacji z OTA) oraz inne rozwiązania prezentowane w ofercie na stronie kwhotel.com/pl.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę.
 6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny on-line na stronie kwhotel.com/pl, umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta.
 7. Zamówienie – Zamówienie na zakup licencji na Oprogramowanie, złożone za pomocą Formularza Zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia – wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego i zatwierdzenie danych zawartych w Formularzu zamówienia, skutkujące przesłaniem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 9. Realizacja Zamówienia – przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail zawierającej login, hasło i klucz licencji, umożliwiających pobranie Oprogramowania i jego zainstalowanie przez Klienta.

 

Zasady składania i realizacji Zamówień

 1. Realizacja Zamówień przez Sprzedającego odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Złożenie Zamówienia za pomocą strony internetowej kwhotel.com/pl oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Ceny podawane w Formularzu Zamówienia są wskazywane w złotych polskich – PLN, w USD lub w EUR, w zależności od wyboru Klienta dokonanego w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia. Do podanych cen doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą uprawnione do odliczenia podatku od towarów i usług zobowiązane są wskazać numer NIP lub VAT EU.
 3. Klienci mogą składać Zamówienia poprzez stronę internetową kwhotel.com/pl. Zamówienie może zostać Złożone od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę. Zamówienia Realizowane są przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 czasu GMT+1. Zamówienia Złożone po godzinie 15:30 w dni robocze, a także w dni wolne od pracy, niedziele i święta, są Realizowane przez Sprzedającego następnego dnia roboczego.
 4. W celu Złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać w Formularzu Zamówienia swoje dane kontaktowe oraz pełne dane firmy, w szczególności imię i nazwisko, adres email i numer telefonu osoby kontaktowej. W dalszej części formularza Klient zobowiązany jest wskazać dane firmy, które użyte będą do wystawienia faktury pro forma oraz faktury końcowej. Są to: nazwa firmy, ulica oraz numer, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj, numer identyfikacji podatkowej (lub VAT EU dla krajów Unii Europejskiej). Klient zobowiązany jest ponadto wskazać dane hotelu, dla którego dokonuje zakupu licencji na Oprogramowanie: nazwa obiektu, ulica oraz numer, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj, numer telefonu oraz adres strony www. Nie jest możliwe Złożenie Zamówienia anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu.
 5. Licencja oraz wszelka komunikacja związana z procesem sprzedaży będzie wysyłana na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail osoby kontaktowej, stanowiący adres autoryzowany. Tylko za pośrednictwem tego adresu możliwe będzie zarządzanie usługami oraz dostęp do bazy danych. 
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Zamówienia mogą zostać opłacone przelewem bankowym, poprzez serwis PayPal, PayU, kartą kredytową lub przekazem WesternUnion. Nie wszystkie sposoby płatności mogą być dostępne w każdym kraju. Chwilą opłacenia Zamówienia jest chwila zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 8. Po otrzymaniu przez Sprzedającego Zamówienia, które nie zostało opłacone przez serwis PayPal, PayU lub kartą kredytową bezpośrednio przy Złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła podsumowanie zamówienia w formie elektronicznej na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail osoby kontaktowej.
 9. Po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail osoby kontaktowej, wskazany w Formularzu Zamówienia przekazywane są: faktura końcowa oraz informacje niezbędne do pobrania i uruchomienia Oprogramowania: pliki instalacyjne, login, hasło i klucz licencji (Realizacja Zamówienia).
 10. W ciągu 48 h od Złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem czasu realizacji Zamówień wskazanych w pkt. 3 ustępu „Zasady składania i realizacji Zamówień”, Sprzedający przekazuje Klientowi informacje o przebiegu realizacji Zamówienia. W przypadku, jeśli Zamówienie zostało opłacone, w tym czasie Zamówienie jest Realizowane.
 11. W przypadku nie dokonania przez Klienta opłacenia Zamówienia w terminie 14 dni od daty Złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane i nie jest Realizowane.
 12. Warunkiem Realizacji Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z danymi teleadresowymi i poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu kontaktowego.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane zawarte w Formularzu Zamówienia, w szczególności za błędny adres email, uniemożliwiający odbiór przez Klienta wiadomości email zawierających informacje stanowiące Realizację Zamówienia.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Realizacji Zamówienia lub płatności Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności będące wynikiem podania nieprawidłowych danych w Formularzu Zamówienia przez Klienta lub braku transferu danych w ramach sieci Internet.
 15. W przypadku Zamówienia, w którym wskazano błędne dane Klienta, nie wskazano wszystkich koniecznych danych lub jeśli treść zamówienia wzbudza wątpliwości co do prawdziwości Zamówienia, o ile pozwolą na to dane zawarte w Formularzu Zamówienia Sprzedający zwróci się do Klienta w ciągu 48 h od Złożenia Zamówienia w celu uzyskania prawidłowych danych lub wyjaśnienia wątpliwości (z zastrzeżeniem godzin Realizacji Zamówienia, wskazanych w pkt. 3 ustępu „Zasady składania i realizacji Zamówień”). Do czasu uzyskania danych lub wyjaśnień Realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana. Kontynuacja Realizacji Zamówienia nastąpi po uzyskaniu poprawnych danych lub wyjaśnień od Klienta, pozwalających na wykonanie zamówienia. W przypadku nieuzyskania tych danych lub wyjaśnień w terminie 14 dni od daty Złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane i nie jest Realizowane.
 16. Zgodnie przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez Złożenie Zamówienie Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
 17. Informacje podane na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 

Przedmiot Zamówienia

 1. Klient w Formularzu Zamówienia określa wersję oprogramowania, ilość pokoi, apartamentów lub łóżek w obiekcie, dodatkowe dostępne moduły, dodatkowe opcje realizacji zamówienia oraz czas trwania licencji. Klient może obsługiwać w systemie KWHotel maksymalnie tyle podstawowych jednostek sprzedaży, ilu dotyczy zakupiona licencja. Podstawowe jednostki sprzedaży to pokoje (zwykle w przypadku hoteli), łóżka (zwykle w przypadku hosteli) lub apartamenty.
 2. W przypadku zakupu licencji na program KWHotel Pro, Klient otrzymuje w pakiecie internetową bazę danych MySQL, którą może wykorzystać w procesie instalacji i konfiguracji programu. Skutkuje to koniecznością podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze Sprzedającym.
 3. Oprogramowanie jest udostępniane Klientowi w formie plików instalacyjnych, pobieranych z wiadomości e-mail lub po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie, przy pomocy danych przekazanych Klientowi w wyniku Realizacji Zamówienia. Instrukcja instalacji umieszczona jest na stronie internetowej Sprzedającego, a dodatkowe informacje udzielane mogą być także mailowo w Dziale Obsługi Klienta.
 4. W cenie licencji Oprogramowania Klient otrzymuje na czas trwania Licencji dostęp do aplikacji zgodnej z opisem na stronie kwhotel.com/pl, dostęp do aktualizacji, mailową pomoc techniczną oraz telefoniczną pomoc techniczną w przypadku awarii. Szczegółowy Regulamin świadczenia usług pomocy technicznej dla oprogramowania KWHotel dostępny jest na stronie kwhotel.com/pl.
 5. Producent oprogramowania zastrzega sobie prawo do rozwijania i aktualizowania systemu KWHotel, w celu udoskonalania i optymalizacji świadczonych Usług. Producent oprogramowania będzie informował o aktualizacjach i zmianach poprzez komunikat przekazany w ramach systemu KWHotel.
 6. Awaria traktowana jest jako błąd programu wynikający z wadliwie działającego systemu. W ramach połączenia awaryjnego, nie uwzględnia się pomocy przy błędnej konfiguracji programu, a także błędach funkcjonalności, które wcześniej działały w tej samej wersji lub działają na innych komputerach. Jeśli zgłoszenie Klienta nie okaże się błędem programu, zostaną naliczone dodatkowe opłaty, o których Klient poinformowany zostanie podczas rozmowy telefonicznej.
 7. Klient kontynuując rozmowę z Działem Obsługi Klienta zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pomoc techniczną, gdy zgłoszenie nie będzie błędem systemu.
 8. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo płatnej, telefonicznej pomocy technicznej – zgodnie z cennikiem na stronie kwhotel.com/pl.
 9. Instalacja Oprogramowania wykonywana jest przez Klienta samodzielnie. Na stronie internetowej kwhotel.com/pl dostępne są szczegółowe instrukcje instalacji Oprogramowania. Klient może zamówić płatną usługę zdalnego wykonania instalacji Oprogramowania, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kwhotel.com/pl.
 10. Warunki licencji, prawa i obowiązki licencjobiorcy oraz warunki gwarancji określone są w tekście licencji Oprogramowania.
 11. Klient przed dokonaniem zakupu wersji KWHotel Pro ma możliwość nieodpłatnego testowania Oprogramowania przez okres 14 dni. W celu uzyskania licencji testowej, Klient powinien Złożyć Zamówienie, zaznaczając chęć testowania oprogramowania poprzez dodanie komentarza w Formularzu Zamówienia. Dla Realizacji Zamówienia z licencją testową, postanowienia Rozdziału „Zasady składania i realizacji Zamówień” stosuje się odpowiednio.
 12. Szczegółowy opis Oprogramowania zawarty jest w na stronie kwhotel.com/pl.
 13. Minimalne wymagania techniczne Oprogramowania:

Procesor: Intel Core i3 drugiej generacji lub wyższej
RAM: minimum 4GB
Karta graficzna: obsługująca DirectX 9.0 lub wyżej
Miejsce na dysku: 100MB
System operacyjny: Windows Vista i wyższy
W przypadku programu KWHotel Pro minimalna liczba połączeń z serwerem na każde stanowisko pracy wynosi 2. W przypadku synchronizacji z channel managerem minimum 5.
KWHotel Pro współpracuje wyłącznie z wersjami MySQL od 5.7 do 8.0.26.

Klient oświadcza, iż zapoznał się z minimalnymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi korzystania z Usług, a także, że korzysta ze sprzętu spełniającego te wymagania.

 

Konsumenci

 1. Regulamin dotyczy wyłącznie Klientów niebędących konsumentami w myśl art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Klient oświadcza, że nie jest konsumentem, a Zamówienia dokonuje w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument chcący zawrzeć umowę ze Sprzedającym powinien skontaktować się ze Sprzedającym odrębnie, pocztą elektroniczną na adres bok@kwhotel.pl, w celu negocjacji indywidualnych warunków umowy.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania w razie zakłóceń bądź braku połączenia internetowego, od którego zależna jest praca Oprogramowania na internetowej bazie danych (KWHotel Pro). W przypadku ograniczeń połączenia, Oprogramowanie może pokazywać błędy połączenia z bazą danych, które nie są zależne od Sprzedającego ani Producenta Oprogramowania.
 2. Oprogramowanie KWHotel nie przechowuje danych kart kredytowych ani nie pobiera informacji kart kredytowych z portalu Booking.com, współpracujących channel managerów oraz innych zintegrowanych systemów i portali. Wprowadzając dane kart kredytowych w programie Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę bazy danych zawierającej te dane. Zastrzeżenie odnosi się także do danych wprowadzanych przez osoby (np. Recepcjonistów) korzystające z programu Klienta w trakcie wykonywania rezerwacji.
 3. Podłączenie systemu rezerwacji on-line KWHotel Booking Engine oraz integracja z zewnętrznymi systemami rezerwacji on-line następuje po uprzedniej konfiguracji programu przez Klienta. Dział Obsługi Klienta może doradzić w kwestii konfiguracji systemu, jednak ostateczne decyzje w zakresie ustawień oraz konfiguracji podejmuje Klient. Sprzedający ani Producent Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość konfiguracji oraz prawidłowe działanie Oprogramowania na podstawie wykonanej konfiguracji.
 4. Implementacja systemu rezerwacji on-line KWHotel Booking Engine na stronie internetowej Klienta jest dodatkowo płatna.
 5. Za wdrożony przez Klienta na stronie internetowej system rezerwacji on-line stworzony na podstawie dokumentacji API KWHotel, KAJWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada. W przypadku instalacji aktualizacji programu KWHotel, powodującej modyfikacje struktury bazy danych, za dostosowanie systemu do nowej dokumentacji API odpowiada Klient.
 6. W przypadku wersji KWHotel Standard Klient zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania kopii bazy danych. Sprzedający ani Producent Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta.
 7. Klient chcący korzystać z usługi channel managera zobowiązany jest do samodzielnego zawarcia stosownej umowy z wybranym channel managerem. Oprogramowanie zapewnia wyłącznie moduł synchronizacyjny. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej konfiguracji z systemem channel managera. Sprzedający ani Producent Oprogramowania nie uczestniczą w takiej konfiguracji i nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawidłowość.
 8. Oprogramowanie KWHotel przeznaczone jest dla systemu Windows.
 9. Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z funkcjonalnością jaką oferuje KWHotel (opisy umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego). Sprzedający i Producent Oprogramowania zapewniają, że funkcjonalność Oprogramowania jest zgodna z opisami umieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego oraz z działaniem programu KWHotel Free, który dostępny jest bezpłatnie. Sprzedający ani Producent oprogramowania nie odpowiadają za zgodność oferowanego Oprogramowania z innymi oczekiwaniami Klienta. Brak oczekiwanej przez Klienta funkcjonalności oprogramowania nie może być podstawą roszczeń Klienta wobec Sprzedającego ani Producenta Oprogramowania, jeśli zapewniona jest zgodność, o której mowa w zdaniu drugim.
 10. Mailowa pomoc techniczna oferowana jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 czasu GMT +1, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Sprzedający i Producent oprogramowania zastrzegają, że w uzasadnionych przypadkach pomoc techniczna może nie być czasowo dostępna we wskazanych terminach, o czym informacje będą umieszczane na stronie internetowej Sprzedającego.
 11. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że synchronizacja systemów (Booking.com, channel manager) odbywa się co 6 minut. W takiej też częstotliwości następuje aktualizacja obłożenia i pobranie rezerwacji, przez co może dochodzić do sytuacji wielokrotnej rezerwacji tego samego pokoju. Sytuacja taka wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i Producenta Oprogramowania i nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta. Klient zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania stanu rezerwacji.
 12. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podłączenia kilku modułów dodatkowych, tj. Booking.com / channel manager oraz KWHotel Web lub/i KWHotel Booking Engine niezbędna jest ciągła praca programu desktopowego, aby uniknąć przerezerwowania. Szczegółowe informacje zawarte są w postanowieniach Umowy synchronizacyjnej. Zakup modułu synchronizacji jest równoznaczny z akceptacją postanowień Umowy synchronizacyjnej.
 13. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że synchronizacja ma charakter obustronny i komunikaty pojawiające się w programie KWHotel nie muszą świadczyć o nieprawidłowości działania Oprogramowania, lecz mogą być wynikiem nieprawidłowości po stronie Partnera. Sprzedający ani Producent Oprogramowania nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie programu będące wynikiem błędów wynikających z przyczyn leżących po stronie Partnera (channel managera lub portalu).

 

 

Niektóre postanowienia dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

 1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • zapewniać dostęp do sieci Internet (niezbędne w przypadku wersji KWHotel Pro oraz w przypadku korzystania z modułu synchronizacji w KWHotel Standard);
  • posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  • przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  • posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów przy dokonywaniu Zamówienia lub korzystaniu z Oprogramowania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie.
 3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do serwisu internetowego Sprzedającego, albo w stosunku do Oprogramowania jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hackerskim.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) niesie ze sobą ryzyko zainfekowania systemu informatycznego usługobiorcy przez niechciane, agresywne oprogramowanie (np. wirusy). Sprzedający zaleca zatem zainstalowanie przez Klienta na jego urządzeniach oprogramowania antywirusowego, działającego w trybie monitorowania, oraz jego okresową aktualizację. Program KWHotel należy dodać do wyjątków w programie antywirusowym, aby zapewnić swobodny dostęp do wszystkich zasobów programu.

 

Reklamacje

 1. Rezygnacja z Usług i zwrot kosztów zakupu możliwy jest do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania klucza licencji.
 2. Klient może złożyć reklamację przesyłając dokładny opis zgłoszenia na adres email: bok@kwhotel.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://kwhotel.com/pl/kontakt/, a także pocztą na adres Sprzedającego: ul. ZBOŻOWA, nr 3, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-002, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. Respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Sprzedający informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony danych Klientów.

 

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia „RODO” Sprzedający informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego jest KAJWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZBOŻOWA, nr 3, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-002, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA, zarejestrowana pod numerami NIP: 6772450574 i REGON: 385399570.

b) Zapytania do Administratora danych i Inspektora ochrony danych można kierować na adres: bok@kwhotel.pl lub kontaktować się za pośrednictwem infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-15:30, pod numerem: + 48 12 333 78 78.

c) Podstawę prawną przetwarzania stanowi Rozporządzenie „RODO”. W Serwisie dane przetwarzane są na potrzeby bieżącego kontaktu związanego z obsługą zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź czatu, procesowania zamówień, realizacji umów, bieżącego kontaktu związanego z procesowaniem zamówień lub realizacją umów, archiwizacji dla celów podatkowo-księgowych, przesyłania informacji handlowych (jeśli została wyrażona stosowna zgoda).

d) Prawnie uzasadniony interes Administratora danych stanowi opieka około obsługowa Klientów i potencjalnych Klientów, poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Użytkowników, marketing bezpośredni własnych produktów i usług, ewentualne dochodzenie roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) i obrona swoich praw.

e) Wszystkie dane osobowe Klientów, zbierane przez Sprzedającego, będą udostępnione Producentowi Oprogramowania (KAJWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZBOŻOWA, nr 3, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-002, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA, zarejestrowana pod numerami NIP: 6772450574 i REGON: 385399570.). Udostępnienie będzie dokonane w celu realizacji kompleksowej usługi przez Sprzedającego i Producenta Oprogramowania.

Niektóre dane osobowe Klientów (tj. adres poczty elektronicznej) zostają przez Sprzedającego powierzone do przetwarzania, w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051 oraz GetResponse Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187388. Powierzenie następuje niezwłocznie po uzyskaniu tej danej przez Sprzedającego.

Wszystkie dane Klientów przetwarzane w serwisie kwhotel.com, zostają przez Sprzedającego powierzone do przetwarzania, w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom dostarczającym hosting internetowych baz danych, takim jak Venduro, ThaiPro Web Hosting, Host Department.

Dane osobowe Klientów nie będą przez Sprzedającego ani Producenta Oprogramowania udostępniane żadnym innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania z mocy obowiązujących przepisów prawa.

f) Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 Rozporządzenia „RODO” Sprzedający informuje, że:

a) W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, dane przetwarzane będą przez czas jej wykonywania oraz archiwizowane przez rok od momentu jej rozwiązania. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży. W przypadku udzielenia zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

b) Klient ma prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient ma prawo do przenoszenia danych.

c) Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującym prawem.

d) Skargę na postępowanie Sprzedającego Klient może wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) Korzystanie z serwisu jest w pełni dobrowolne. Podanie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody samych Klientów, bądź na podstawie ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych w celu realizacji i rozliczenia właściwych usług. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji i rozliczenia Zamówienia.

f) Sprzedający nie poddaje danych osobowych zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki.

Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów przesyłanych drogą elektroniczną:

 • szyfrowane połączenia SSL między systemem teleinformatycznym Klienta i Sprzedającego (w przypadku korzystania z bazy zakupionej u Sprzedającego);
 • system informatyczny administratora zabezpieczony hasłem;
 • system informatyczny administratora dostępny jedynie wewnątrz szyfrowanej podsieci.

Sprzedający udostępnia Klientom możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług, wymagających wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach (np. subskrypcja newslettera).

W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Oprogramowania niezgodnie z Regulaminem, licencją lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Sprzedający może według własnego uznania powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

Prawo właściwe

Sprzedaż dokonywaną przez Sprzedającego regulują przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane z zawartą Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Sprzedającego.

 

Zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego poprzez ogłoszenie zmian treści Regulaminu na stronie internetowej Sprzedającego. Zamówienia Złożone przed ogłoszeniem zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowej treści Regulaminu.

 

 

Regulamin PDF